Sinds 1 januari 2014 moeten Goede Doelen voldoen aan de elektronische publicatieplicht voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Warmoes is ook een algemeen nut beogende instelling. Hieronder staan de benodigde gegevens.

Naam organisatie; Stichting Historische Tuin Lent en Omstreken


RSIN/fiscaal nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer); 800924563


Post- of bezoekadres; Griftdijk Noord 11, 6681 AA Lent


Doelstelling; Het exploiteren en in stand houden van het oude warmoezeniersbedrijf zoals dat in de jaren dertig van de vorige eeuw te Lent en omgeving heeft bestaan, zijnde een gemengd tuinbouw bedrijf waar op traditionele wijze oude frult-, groente- en bloemengewassen worden geteeld, kleinvee wordt gehouden, alsmede het in stand houden van een museum van oude land-en tuinbouwkundige gebruiksvoorwerpen en huisraad. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


De hoofdlijnen van uw beleidsplan; Hoofddoelen: Voedselvoorziening, Educatie, Publieke nutsfunctie en vergroten sociale cohesie. De Warmoes wil de relatie dorp-stad in stand houden: het dorp voorziet de stad van voedsel door het hele jaar heen. Warmoes ligt in het dorp Lent, een dorp onder de rook van Nijmegen dat steeds meer ingehaald wordt door deze stad en er onderdeel van uit is gaan maken. Kernwoorden bij de voedselvoorziening zijn diversiteit van producten (door het jaar heen), kwaliteit, kwantiteit en afzet. Dit houdt in dat naast de vergeten groenten en het historische hoogstamfruit, moderne groenten en fruit geteeld worden, zodat de moderne stadse bevolking een zo volledig mogelijk aanbod heeft. 
Naast de voedselvoorziening door het jaar heen heeft Warmoes een educatief doel: de stadse bevolking de hele cyclus van het telen met alle zintuigen laten zien en ervaren, zodat kinderen en volwassenen weer weten waar het voedsel vandaan komt, en voor volwassenen de geschiedenis ‘herleefd’ kan worden. Warmoes heeft naast een educatieve functie ook een publieke nutsfunctie voor wandel-, water- en fietstoeristen.
Vanuit de historie wil Warmoes de sociale verbinding leggen met zijn omgeving (stad en dorp). De sociale context van de Warmoes bestaat uit sociale dynamiek en ontmoeting. Tussen mens en natuur, mens en mens, en mens en werk.


Bestuurssamenstelling (functies en namen); Margriet de Leeuw (voorzitter), Renée Meijerink (secretaris), Ben Schilder (penningmeester), Frans Disveld (lid).


Beloningsbeleid; er wordt zowel aan vrijwilligers als bestuur geen beloning uitgedeeld.


Uitgeoefende activiteiten in 2015; Museumfunctie, telen van groenten, houden van historische hoogstamrassen, educatieve activiteiten, dagbesteding ouderen (i.s.m. Pluk de Vruchten), publieksactiviteiten, waaronder: LENTemarkt, PLUKdagen, Oude Ambachtenmarkt, festival the Healing Landscape, theater voorstelling Manneneiland (i.s.m. Theatergroep Spaanse Peper), onderdeel van Festival de Oversteek, openbare Monumentendag en Gelderse museumdag, diners in de boomgaard (i.s.m. Atelier de Beleving), yoga in de boombaard (i.s.m. de Bewegerij), workshops bloembinden (i.s.m. de Vlinderbloem).


Financiële verantwoording; Jaarrekening 2012Jaarrekening 2013Jaarrekening 2014Jaarrekening 2015; Jaarrekening 2016, jaarrekening 2017

 

 

Share |